Návštěva lékaře v pracovní době: Možná délka a jak je placena

Návštěva lékaře v pracovní době: Možná délka a jak je placena

V některých situacích bohužel nemáte na výběr a k lékaři musíte jít v pracovní době. Co když vám to váš zaměstnavatel zakáže, máte možnost se bránit? Ano! Zákoník práce zaměstnavatelům ukládá povinnost umožnit vám jít k lékaři i v pracovní době. Má povinnost vám poskytnout pracovní volno a ve stanovených případech náhradu mzdu či platu. Vy však máte rovněž uložené povinnosti. Jaké to jsou? Dozvíte se v dnešním článku věnovaném na téma Návštěva lékaře v pracovní době.

Návštěva lékaře v pracovní době

Návštěva lékaře v pracovní době je z pohledu práva překážkou práci na straně zaměstnance. Práva a povinnosti s ní související stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). Společně se svatbou, pohřbem či doprovodem je návštěva lékaře v pracovní době Jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance. Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy či platu, je vymezen v příloze nařízení vlády.

Právní rámec návštěvy lékaře

Jak definuje zákoník práce návštěva lékaře? Návštěva lékaře v pracovní době je podle § 199 překážkou v práci na straně zaměstnance, pro kterou zaměstnanec nemůže konat svou práci z důvodů týkajících se jeho osoby. V takovém případě je zaměstnavatel povinen tomuto zaměstnanci poskytnout pracovní volnonáhradu mzdu nebo platu.

Jak se na návštěvu lékaře v pracovní době dívá nařízení vlády? Pokud vyšetření či ošeření nemohlo být provedeno mimo pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen svému zaměstnanci poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy či platu. Pracovní volno umožní pouze na nezbytně nutnou dobu.

Má to však ještě jeden háček. Náhradu mzdy a volno zaměstnanec dostane pouze v případě, že vyšetření či ošetření bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení, které:

  • je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil,
  • je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance,
  • je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout.

Pokud bylo vyšetření či ošetření provedeno v jiném než ve výše popsaném zdravotnickém zařízení, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci volno na nezbytně nutnou dobu. Náhrada mzdy či platu mu však přísluší nejvýše za dobu nezbytně nutnou.

zakonik prace navsteva lekare

Co je nezbytně nutná doba u lékaře?

Nezbytně nutná doba je neurčitý právní pojem, který v české legislativě bohužel nemá přesnou definici. Právní předpis proto povoluje vlastní interpretaci ustanovení. Nezbytně nutná doba u lékaře v sobě zahrnuje:

  • délku samotného vyšetření či ošetření,
  • čas strávený čekáním v čekárně,
  • čas strávený cestováním z pracoviště do zdravotnického zařízení a zpět.

Je třeba zdůraznit, že doba nezbytně nutná není obecně paušalizovatelná. Vždy vyžaduje individuální posouzení v rámci konkrétního vyšetření či ošetření.

Propustka k lékaři

Jestliže o návštěvě lékaře víte předem, podle § 206 zákoníku práce jste povinni to zaměstnavateli oznámit a včas požádat o pracovní volno. V mimořádných případech může být návštěva u lékaře v pracovní době neplánovaná. I přesto jste povinni vašeho zaměstnavatele informovat bez zbytečného průtahu. Ať už se jedná o plánovanou či urgentní záležitost, je potřeba zaměstnavateli doložit důvod, proč jste museli jít k lékaři v pracovní době.

Za tímto účelem zaměstnavatelé poskytují propustku k lékaři. Jedná se formulář, který je zpravidla k dispozici na vyžádání. Propustku vyplní a potvrdí váš ošetřující lékař a vy máte povinnost ji v nejbližší možné době předložit zaměstnavateli. V případě nepředložení potvrzené propustky hrozí neomluvená absence.

lekar

Kolik hodin mám nárok na návštěvu lékaře?

Ošetření či vyšetření může trvat 2 hodiny, ale i polovinu pracovní doby či celý den. Z toho důvodu bylo stanoveno, že na návštěvu lékaře máte nárok mít pracovní volno na dobu nezbytně nutnou. Je však nezbytné domluvit se včas a řádně se svým zaměstnavatelem.

Jak je placena návštěva lékaře?

Návštěva lékaře v pracovní je překážkou, pro kterou zaměstnanec není schopen konat práci. Zaměstnavatel je povinen poskytnout pracovní volno a také náhradu mzdy či platu. Druhé však platí pouze v případě, že vyšetření či ošetření bylo provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je nejblíže vašemu pracovišti či bydlišti. Náhrada mzdy nebo platu pak přísluší ve výši průměrného výdělku.