Jak často musím k pracovnímu lékaři?

Jak často musím k pracovnímu lékaři?

Každý zaměstnavatel musí mít domluveného smluvního lékaře který mu zajistí pracovnělékařské služby. Dříve se těmto službám říkalo závodní péče nebo závodní lékař ale v podstatě jde o to samé. Mezi hlavní povinnosti poskytovatele pracovně lékařské péče patří hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců. Jednotlivá zaměstnání se dělí do kategorií podle jejich rizikovosti a podle kategorie se liší i frekvence povinných preventivních prohlídek.

Do první kategorie spadají bezriziková povolání, jako je práce v kanceláři nebo službách, která není manuálně příliš náročná a je vykonávaná v běžných podmínkách. Zaměstnanci pracující v tomto sektoru musí závodního lékaře navštívit jen jednou za šest let, pokud jim je pod padesát a jednou za čtyři roky při vyšším věku. U druhé kategorie, práce s mírnými riziky, je už možné předpokládat že na jedince budou mít nějaké negativní následky. Sem je možné zařadit práce spojené s manipulací s břemeny 30 – 50kg, v nepřirozené pracovní poloze- jako jsou malíři. Tady se hranice povinných návštěv lékaře posouvá na čtyři roky do padesáti let a na dva roky nad padesát. Dále se u druhé kategorie rozlišuje práce s riziky, kde orgán na ochranu veřejného zdraví rozhodne o tom, že více hrozí ohrožení zdraví. Pak zaměstnance prohlídka u lékaře čeká jednou za dva roky bez ohledu na věk. Stejně často musí k lékaři i ti, kteří pracují v noci.

Za rizikové práce třetí kategorie jsou považované takové práce, kde jsou překračovány hygienické limity, vyskytují se u nich nemoci z povolání a patří sem například svářeči, noční vrátní, čističi kanalizací, lakýrníci a další. Kdo se řadí do této kategorie měl by závodního lékaře navštívit každé dva roky bez ohledu na věk. U poslední kategorie hrozí riziko ohrožení zdraví, které nejde zcela vyloučit ani používáním ochranných prostředků. Jsou to práce ve velkém hluku, prachu, horku, práce spojené s přenosem vibrací ale i práce v chemických a biologických laboratořích. prohlídka je nutná jednou ročně bez ohledu na věk. Řidiči z povolání do 50 let také musí k lékaři každé dva roky a nad 50 let jednou ročně.