Zabývají se ochranou veřejného zdraví

Zabývají se ochranou veřejného zdraví

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě je zdravotnické zařízení zřízené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Poskytuje širokou škálu zdravotních a laboratorních služeb, které souvisejí s ochranou veřejného zdraví. Jsou to hygienické a klinické laboratoře, a také specializované zdravotnické služby.

Hygienické laboratoře se zabývají chemickou, radiologickou a mikrobiologickou analýzou vody, a to pitné, balené, kojenecké, ale i té, ve které se koupeme, vod podzemních, povrchových a odpadních. Voda se vyšetřuje na výskyt legionely, bakterie která se vyskytuje a množí v teplovodních potrubích, boilerech a klimatizacích a postihuje dýchací cesty.

Laboratoře se zabývají také analýzou kontaminovaných půd po haváriích, písku na dětských pískovištích a kalů z čistíren odpadních vod. V ovzduší zdravotníci měří výskyt různých látek, monitorují hlavně průmyslové zóny a místa s větším výskytem aut. V půdním vzduchu měří metan, v pracovním ovzduší stanovují prašnost a chemické škodliviny. A také testují materiály, které jsou v kontaktu s potravinami a vodou. V biologickém materiálu hledají toxické prvky, testují nezávadnost zdravotnických prostředků. Věnují se i měření hluku, vibrací, osvětlení, tepelně vlhkostního mikroklimatu, zkoumají vliv povrchu vozovek na dopravní hluk, měří hlučnost kolejových vozidel i větrných elektráren. Zkrátka starají se o to, aby nám předměty a látky, které nás obklopují neškodily.

Centrum klinických laboratoří spolupracuje především s lékaři a zdravotními sestrami, nabízejí diagnostiku v oblasti bakteriologie a mykologie, virologie, parazitologie a lékařské zoologie, imunologie a alergologie a také genetické toxikologie.

Zdravotní ústav poskytuje i zdravotnické služby v imunologické a alergologické ambulanci v Ostravě a odděleních pracovního lékařství v Ostravě, Zlíně a Vsetíně. Pro cestovatele a milovníky exotiky bude důležitá Ambulance Očkování a cestovní medicíny v Brně, kde se můžete nechat naočkovat, a také se poradit o různých preventivních opatřeních před cestou do zahraničí. Ambulance zajišťuje i antimalarickou profylaxi.

Laboratoře fyziologie a psychologie práce v Ostravě a v Brně zase zkoumají vliv zátěže při práci na zdraví člověka, věnují se ergonomii pracovního místa a pracovních poloh, hodnotí tepelnou zátěž a stanovují optimální režim odpočinku a pitný režim v extrémním teple.

Zdravotní ústav zastřešuje i testování HIV a AIDS, které se provádí buď přímo ve Zdravotním ústavu v Ostravě nebo hygienických stanicích a nemocnicích větších měst.